Atölye Flöre

Atölye Flöre Kafe Flöre’nin etkinlik mekan? ve bu mekanda düzenlenen atölyelerin ad?d?r.

Atölye Flöre’de yer alan Düzenli Atölyeler:

Yeti?kinlerle Yarat?c? Drama:

Ya?ant? Grubu Çal??malar?

drama_faces

‘Kendini tan?, her insanda bütün insan halleri vard?r’
Günümüz insan? modernizm hareketleri ile ba?lay?p arkas?ndan ba?ta teknoloji olmak üzere birçok olay ve olguyla evirilip de?i?en dünyay? ça?da? dünya olarak nitelendirirken, ça?da? dünya ile birlikte gelen yabanc?la?ma süreçlerini h?zla ya?amaktan ve edilgen duruma gelmekten-getirilmekten kaynaklanan rahats?zl?klar ya?amakta bu rahats?zl?klar?n? ya?am sürecinde fark etmekte, kendine dönmek için yollar aramaktad?r. Drama e?itiminin temel felsefesi hümanizmdir, bu felsefeden yola ç?karak ba?ta do?açlama ve rol oynama –ve daha birçok teknik ile- kat?l?mc?n?n özgürce dü?ünüp dü?üncelerini hem sözel hem de bedensel olarak güvenle ifadesini, gözlem ve deneyimlerinin oyun sürecinde aktar?m?n? sa?lamaktad?r. Birey, draman?n geleneksel hedeflerinden biri olan kendine ve çevresine kar?? fark?ndal?k duygusunu kazanmakla beraber, günlük ya?am?n stresinden ar?narak hem kendini hem de çevresini yarg?lamak yerine anlamay? tercih etmekte, dolay?s?yla günümüz hayat?n?n getirdi?i yabanc?la?ma durumundan kendini dam?tarak, insan? ve insan?n bütün hallerini oyun oynayarak yeniden ke?fetmektedir, bu yüzden:
‘ Drama Hayat?n Provas?d?r…’

Atölye Çal??mam?z Cuma ve Cumartesi ak?amlar? (2,5 saat) uygulamal? olarak yürütülecektir.

drama hayat?n provas?d?r

Pilates:

Elif Demirli Pilates Atölyeleri, E?lenceli Pilates – Dinamik Pilates – Eskrimciler için Pilates.

E?lenceli Pilates Atölyesi sal?: 19:00 – 20:00 per?embe:  19:00 – 20:00 Pazar: 10:00 – 11:00

pilates4003

 

 

 

Modern Dans:

Ecem Alfan ile Modern Dans Atölyesi: Pazartesi: 19:30 – 21:00

ecem_alfan

Eskrim:

Detaylar için www.eskrimokulu.com adresini ziyaret ediniz.