• Ecem Alfan’la Dans Atölyesi

   

  Dans et, bedenine hükmet

   

  Ecem Alfan daha önce dans etmemi? yeti?kinleri dansla tan??t?r?yor

   

  Bale ve Dans’?n tarihçesi insano?lunun kendini ve bedenini ke?fetmesinden beridir vard?r. ?lk olarak ?talya’da rönesans döneminde öne ç?kan, günümüze kadar kendini evrimle?tiren geli?tiren Dans art?k kendini yüksek sanat olarak konumland?rm??t?r.

   

  Modern dans, baleye tepki olarak ç?km??, kurallar?, formu, esteti?i bozup, anlams?zl???n içinde anlam yaratma, öznel olan? bulma ve bu yolda yeni olana aç?k olmay? sa?lar. Art?k dans tek düze hareketler yerine ki?inin kendi duygu, dü?ünce ve bedeninden ç?kan hareketleri harmanlayarak uçsuz bucaks?z hayal gücü dünyas?nda gezinmesine olanak tan?r.

   

  Neden dans etmeliyiz?

   

  Hala bir aç?kl??a kavu?mam?? olan Dans?n sanat m? spor mu oldu?u konusunu bir tarafa b?rak?rsak, dans ki?iye bedeninin s?n?rlar?n?, özelini, estetikle, esneklikle ve güçle geli?tirebilme bütünle?tirebilme ?ans?n? vermektedir. Dans, bedene güç ve direnç katarken, anatomik olarak vücudun yap?s?n? ö?renip, bedenimizin s?n?rlar?n? bilip, kapasitemizi sonuna kadar kullanma ?ans? yakalamam?z? sa?lar. Günlük hayata ta??d???m?z teknik duru?lar? gerçekle?tirebilme yetisi bizi, ufak a?r?, s?z?lardan uzakla?t?r?rken, sa?l?kl? bir ya?am?n kap?lar?n? aralar?z.

  ecemDansDeneme dersi 25:- TL

   

   

   

Comments are closed.