• Gonca Gümüşayak ile Akış Yogası

  Her Çar?amba saat: 19:30 – 21:00

  Hatha ve Vinyasa Yoga temeline dayanan Ak?? Yogas? yoluna ç?kaca??z. Nefes ilk ba?lang?ç noktam?z…

  Ak??? ve beden bütünlü?ünü ön planda tutan rahatlama, ayr??t?rma, hareket, dinamik denge ve koordinasyonla bütünsel birliktelik , zihinsel rahatlama ve yarat?c?l?k temelleri üzerine kurgulanan derslerimizde bedenin bütünsel sa?l??? ön planda tutulmaktad?r.

  Gonca kendi çal??malar?n? sistemli bir bütün halinde “Yoga’yla Dans, Dans’la Yoga” olarak sunmaktad?r.

  IMG_9775

   

  ?zmir do?umlu Gonca Gümü?ayak, Kar??yaka Anadolu Lisesi (2001), ODTÜ Sosyoloji (2005),ODTÜ Ça?da? Dans Toplulu?u (2005), Hollanda , Arnhem Artez Dans Akademisi Dans/Koreografi bölümü (2008) mezunudur. ?u anda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ça?da? Dans Bölümü’nde ,Yüksek Lisans tezini yürütmektedir. Bale e?itimine 1995 y?l?nda ?zmir’de M.E.B Ulis Bale’de Güniz Tanker, Diler Ünal ile ba?lad?. 2005-2006 y?llar?nda Amsterdam Üniversitesi Sanat Yönetimi ve SNDO, Amsterdam Tiyatro Okulu’nda e?itim ald?. Profesyonel olarak ; [laboratuar] performans sanatlar? ara?t?rma ve proje laboratuar? (?stanbul) ve Magpie Dance and Music Company, Anuok van Dijk Dance Company (Amsterdam) , Meg Stuart & Damaged Goods (Belçika), ici-meme (Fransa), Disney Live! Turkiye, ?stanbul Çocuk Tiyatrosu ile birlikte çal??t?. 29. Uluslararas? Viyena Impulstanz Festivali’nde Dünya’n?n 34 ülkesinden seçilmi? 56 ça?da? dans sanatç?s? aras?na seçilmi? 2012 Danceweb bursunu almaya hak kazand?. Danceweb bursu Bimeras ve Türk Kültür Fonu (TCF) taraf?ndan desteklenmi?tir. 2010 y?l?nda “Performans Planet” adl? sahne sanatlar? oyun ve dans toplulu?unu kurmu?tur. Eserleri Almanya, Hollanda, ?spanya, Fransa, Avusturya, Belçika’da sergilenmi?tir.

   

  Yoga Yolunda…

   

  Gonca’n?n Yogayla ilk tan??mas? 2002’de ODTÜ Ça?da? Dans Toplulu?u’ndayken ?afak Uysal ile bilikte oldu. Ard?ndan Hollanda’da Artez Dans akademisinde dans e?itimini sürdürürken düzenli yoga derslerine devam etti ( 2005-2008).

  Türkiye’ye dönü?üyle birlikte 2010 Haziran ay?nda Zeynep Aksoy ile Cihangir Yoga Hocal?k E?itmenli?ini “Independent Yoga Network” program?n? tamamlad?. Svagitto Liebermeister ile dinamik meditasyon , Godfrey Devereux Vinyasa Yoga Metodu, Nichole Ohm, Mey Elbi ile birlikte ?leri Seviye OHM Vinyasa ( Ak??) Yoga yolunda ilerlemeye devam etti.

  Jonathan Urla ile Pilates ve “Yogilates” ( Yoga zihni, Pilates bedeni) Atölyesinin ard?ndan Pilates ve Dans pratiklerinin Yogaya kazand?raca?? etkilerin zenginli?ini gördü. IIDA SHIGEMI ile Butoh ve ?aman Sanat? “Body Mind Magic” (Beden Zihin Sihir) Beden ve Enerji alan? ile ilgili çal??malarda bulundu. Mey Elbi ile ?leri Seviye Yoga E?itmenlik (150 saat Yoga Alliance onayl?) program?n? tamamlad?. Usta terapist Svagito’nun ekolünden yeti?mi? iki deneyimli terapist Anand Rumen Yankulov ve Zeynep Aksoy’un Aile dizimi – Osho Terapi Festivalinde yer ald?… Ruhunu sevgiye açt? ,yogayla sevgiyi payla?maya devam ediyor.

   

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Modern Dans bölümünde tez çal??mas?n? yürütüyor. Kendi çal??malar?n? sistemli bir bütün halinde “Yoga’yla Dans, Dans’la Yoga” olarak sunuyor.

   

   

Comments are closed.